Oddlužení (tzv. Bankrot) je způsob možného řešení úpadku. Jeho účelem je dlužníkovi umožnit začít znovu, dlužníkovou úlohou je splacení alespoň 30% dluhů.

Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby je pro dlužníky, kteří se do úpadku nedostali podnikatelskou činností, ale např. Provozem své domácnosti. Insolvenční zákon nepovoluje oddlužení právnických osob.

Návrh na oddlužení podává sám dlužník současně návrhem na insolvenci. Zákon stanoví podávání návrhu na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, který vydává ministerstvo spravedlnosti.

Návrh na povolení oddlužení fyzické osoby musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení dlužníka, případně oprávněných osob jednajích za něj
  • údaje o příjmech dlužníka v následujícíh pěti letech
  • příjmy dlužníka za poslední tři roky
  • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužníky takový návrh nevznáší

K návrhu je třeba připojit dokumenty k veškerým závazkům, seznam majetku, veškeré doklady o příjmech za poslední 3 roky, písemný souhlas nezajištěného věřitele, že hodnota plnění bude nižší než 30% z jeho pohledávky. Manželé mohou podat společný návrh na oddlužení, pokud je každý z nich osobou oprávněnou samostatně podat návrh na insolvenci. Podpisy obou manželů musí být ověřeny.

Kdy vám soud může oddlužení zamítnout?

Pokud bude hodnota plnění bude nižší než 30% pohledávek nezajištěných věřitelů nebo dlužník neplní své povinnosti v insolvenčním řízení. Insolvenční zákon dává dvě možnosti oddlužení fyzických osob a to zpeněžněním majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem. O způsobu oddlužení hlasují věřitelé na své schůzi nebo i mimo ni. Výsledek hlasování je podkladem pro soudce insolvenčního soudu.

Po schválení oddlužení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku, čímž nastane jeho účinnost. Zpeněžnění majetkové podstaty se týká pouze současného majetku dlužníka. Při jeho zpeněžování se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.

Plnění splátkového kalendáře zasahuje dlužníkův majetek do budoucna. Dlužník po dobu 5 let je povinen měsíčně splácet ze svých příjmů částku stejného rozsahu v jakém z nich může být při exekuci uspokojena přednostní pohledávka. (zůstává vám 30% příjmu).

Po dobu pěti let trvání oddlužení fyzické osoby musí dlužník:

  • vykonávat výdělečnou činnost, nesmí být nezaměstnaný
  • veškeré získané dědictví, finanční dary a nabytý majetek odevzdat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a použít je tak jako mimořádnou splátku
  • hlásit každou změnu bydliště insolvenčnímu správci
  • k 15.březnu a 15. září předkládat insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.
  • Nesmí si brát žádné nové půjčky a jiné finanční závazky

Dlužník nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítat dědictví ani dary. Dohled nad dlužníkem vykonává insolvenční soud, správce a věřitelé. Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné. Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Dlužník má oprávnění podat návrh k soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ikdyž tak měli učinit. Rovněž se vztahuje na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Obecně tedy platí, že dlužníkovi jsou smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení.

Naopak soud může osvobození od placení pohledávek zamítnout, pokud jste porušili některou z podmínek nebo se některý z dotčených věřitelů proti rozhodnutí odvolá.

Hodnocení kategorie 4.5
Oddlužení fyzické osoby hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 10 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 20. 6. 2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Doporučujeme

Diskuze