Vláda chystá úlevy pro osoby, jež mají nedoplatky na daních nebo sociálním pojištění. Po úhradě původní dlužné částky dlužníkům odpustí sankce. Drobné dluhy na daních by měly dokonce zaniknout automaticky. Jak přesně by to mělo probíhat?

Dlužíte na daních či pojištění Stát vám tyto dluhy možná odpustí

Akce by měla probíhat podobně jako milostivá léta v letech 2022 a 2021. Podmínky se však budou lišit. Zatímco se milostivá léta vztahovala na veřejnoprávní dluhy, tato akce se bude týkat daňových dluhů a dluhů vůči správě sociálního zabezpečení. Půjde dluhy, které úřady vymáhají samy (správní a daňové exekuce).

Vláda připravuje zákon o odpuštění některých dluhů na daních

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, jehož návrh nedávno prošel připomínkovým řízením, umožní mimořádné odpuštění příslušenství daně a zánik některých nedoplatků na dani a příslušenství daně.

O odpuštění příslušenství dluhů na daních či sociálním pojištění mohou požádat všechny fyzické osoby bez ohledu na to, zda podnikají či nikoli.

Konkrétně se bude jednat o daně, poplatky či jiné peněžité plnění, které spravuje:

 • Finanční správa a její orgány,
 • Celní správa a její orgány,
 • Ministerstvo financí,
 • soudy a Vězeňská služba.

Institut odpuštění se nebude vztahovat na:

 • nedoplatky vymáhané soudním exekutorem,
 • nedoplatky vymáhané dle zákona, který upravuje mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek,
 • clo a jeho příslušenství, jelikož evropské předpisy podobný postup neumožňují.

Kdy daňové milostivé léto začne

Odpustné období by mělo probíhat od 1. července do 30. listopadu 2023 za podmínky, že dluh či nedoplatek vznikl do 30. září 2022. 

V tomto období bude moci dlužník uhradit jenom původní dluh (jistinu) s tím, že mu bude odpuštěno příslušenství, což je například:

 • úrok z prodlení,
 • úrok z posečkané částky,
 • penále,
 • pokuta za opožděné tvrzení daně,
 • náklady vynaložené na vymáhání dluhu včetně exekučních.

Pokud dlužníkovi nemá dostatek financí na zaplacení nedoplatku, může zažádat o úhradu formou čtyř splátek. Tato možnost se týká pouze nedoplatků, které:

 • přesahují částku 5 000 Kč,
 • nejsou vymáhané daňovou exekucí,
 • nejde o nedoplatek s povoleným posečkáním úhrady či rozložením na splátky,
 • ani se nejedná o nedoplatek na záloze na daň.

V takovém případě je nutné, aby dlužník splátky řádně uhradil ve stanovených termínech a to konkrétně první splátku nejpozději do 30. listopadu 2023, druhou do 1. dubna 2024, třetí do 31. července 2024 a poslední čtvrtou splátku do 2. prosinec 2024.

Zákon umožní zánik některých nedoplatků na dani

Účelem tohoto opatření je eliminace drobných nedoplatků v řádu jednotek korun. To by mělo přinést úlevu nejen dlužníkům, ale zejména správcům daně, jež je musí evidovat a vymáhat.

Pokud zákon projde, k 1. červenci 2023 automaticky zaniknou neuhrazené nedoplatky na dani či příslušenství daně vzniklé do 30. září 2022 v maximální výši:

 • 200 Kč,
 • 30 Kč u nedoplatků na dani z nemovitých věcí či jejím příslušenství.

Nedoplatky nezaniknou, pokud jejich součet u jednoho správce bude vyšší než 1 000 Kč či půjde o nedoplatek na clu nebo jeho příslušenství, jejichž odpuštění ani zánik neumožňují platné předpisy EU.

Hodnocení kategorie 4.5
Dlužíte na daních či pojištění? Stát vám tyto dluhy možná odpustí hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 22 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 14. 2. 2023. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze